Історія фонду та Статут

Благодійний Фонд « Надія Є » був заснований у вересні 2013 року. Ідея його створення народилась у однодумців, бо жила у їхніх серцях завжди і творили вони добро як і кожна свідома людина поодинці і розпорошено.
Фонд створений, щоб об'єднати зусилля багатьох людей, єдиних у поглядах, і зробити велике добро, бо, як то кажуть : « з миру по нитці - комусь сорочка ».
Вчинки милосердя Фонду хочемо зосередити на творчих дітях-сиротах, що мають талант, але живуть без батьківської опіки, хочемо дати перспективу молоді у досягненні нею творчих, спортивних чи професійних вершин .
Бачимо, як можна оточити увагою заслужених ветеранів сцени та інших митців-професіоналів. 
Хочемо своїми програмами допомогти нашому краю стати більш культурним, жити без сміття на вулицях і одночасно не засмічувати мову.
Сприяти розвитку української культури та української мови у співдружності з культурами національних меншин.
Найважливішою метою Фонду є підняття престижу благодійності, наслідування гарного прикладу шляхетних краян, що завжди було в традиції українського народу. 
ПРОПОНУЄМО, ПРОСИМО, ВЗИВАЄМО :
об'єднатися навколо Фонду розумним, моральним, самодостатнім людям і ввійти в Раду партнерів, меценатів за ради збереження цінного генофонду України.

« Якщо Ви з нами, то ми сила і надія для багатьох людей » 
З повагою і любов’ю до Вас голова та члени Правління 
Фонду « Надія Є »
 

   
 


Благодійної організації «Благодійний фонд «Надія Є» ( Нова редакція )

м. Житомир 2018

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Благодійна організація «Благодійний фонд «Надія Є» (надалі –Фонд) – недержавна неприбуткова благодійна організація, яка створена і діє відповідно до Конституції України, Закону України "Про благодійництво та благодійні організації", інших нормативно-правових актів та цього Статуту.
1.2. Повна назва:
- українською мовою : Благодійна організація «Благодійний фонд «Надія Є». Скорочена назва: БО «БФ «Надія Є».
- англійською мовою : Charitable Organization "Foundation ”Hoрe is” Скорочена форма : CO "F "Hope is”.
1.3. Місцезнаходження : Україна, м. Житомир, вул. Івана Кочерги, 5
1.4. Статус: благодійна організація з місцевим статусом. Діяльність поширюється на територію_України
1.5. Фонд є нееприбутковою організацією. Організаційно-правова форма: благодійна організація.
1.6. Фонд набуває права юридичної особи з моменту його державної реєстрації у встановленому законодавством порядку. Фонд має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку, кутовий штамп, бланки та символіку, що реєструється в установленому законом порядку.
1.7 Офіційна мова Фонду – українська.

2. ПРЕДМЕТ, ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ ФОРМИ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Головною метою діяльності Фонду є популяризація благодійництва спрямованого на задоволення потреб та інтересів дітей і молоді, соціально не захищенних громадян, громадян похилого віку, організація культурно- просвітницької діяльності, сприяння розвитку громадянської активності молоді, формування демократичних цінностей, реалізація громадянської освіти на шляху становлення правової держави і громадянського суспільства
2.2. Предметом діяльності є здійснення благодійної діяльності та надання благодійної допомоги.
2.3. Формами здійснення благодійної діяльності є:
- надання одноразової та систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги;
- фінансування програм та проектів;
- допомога на основі договорів /контрактів/ про благодійну діяльність;
- дарування або дозвіл на безоплатне /пільгове/ використання об’єктів власності;
- надання дозволу на використання своєї назви, емблеми, символів;
- подання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передачі результатів особистої творчої діяльності;
- прийняття на себе витрат по безоплатному, повному або частковому утриманню об’єктів благодійництва;
- акумулювання коштів для здійснення вищезазначених програм і проектів;
- інші форми, не заборонені чинним законодавством.
2.4. Для досягнення мети Фонд ставить перед собою наступні завдання:
 акумуляція коштів для здійснення програм, спрямованих на надання допомоги талановитим та творчо обдарованим дітям та молоді;
 сприяння залученню організацій, підприємств, установ до реалізації програм фонду в інтересах талановитих та творчо обдарованих дітей та молоді ;
 сприяння розвитку культури, в тому числі реалізації культурно- просвітницьких програм, дослідницьких проектів, пов’язаних з національно-культурним розвитком України;
 сприяння розвитку науки та освяти, реалізації науково-освітніх програм;
 сприяння охороні і збереженню культурної спадщини, історико- культурного середовища, пам’яток історії та культури;
 сприяння розвитку масової фізичної культури, спорту та туризму ;
 пропагування здорового способу життя
 сприяння охороні навколишнього середовища;
 сприяння розвитку громадянської активності молоді;
 формування демократичних цінностей у громадянському суспільстві;
 реалізація громадянської освіти у підростаючого покоління
 інші завдання, спрямовані на реалізацію мети Фонду.
2.5. Для здійснення благодійної діяльності Фонд має право:
-  самостійно вирішувати   питання   про   подання   благодійної допомоги її набувачам, використовувати цільові пожертвування, що подаються благодійниками на реалізацію благодійної програми згідно з умовами цього пожертвування;
-   утворювати відповідно  до законодавства   України свої відділення, філії, представництва;
-   об'єднуватися у спілки, асоціації та інші об'єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань;
-   обмінюватися інформацією та спеціалістами з відповідними організаціями зарубіжних країн ;
-   організовувати збір благодійних подертвувань та внесківвід фізичних та юридичних осіб, іноземних держав та міжнародних організацій;
-   постійно визначати   форми,   об'єкти,   суб'єкти   і обсягиблагодійної допомоги;
-   відкривати рахунки (у національній та іноземній валютах) в установах  банків;
-   засновувати засоби   масової   інформації,   підприємства   і організації, займатися видавничою діяльністю;
-   бути членом   інших   благодійних організацій;
-   мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у порядку,     визначеному Законом України "Про об'єднання громадян" для реєстрації символіки об'єднань громадян;
-   популяризувати своє ім'я (назву), символіку;
-   мати інші права згідно з законодавством України.
2.6. Фонд зобов'язаний забезпечити   виконання статутних завдань, вільний доступ до своїх звітів, документів про господарську та фінансову діяльність. 
2.7. Засновники та працівники благодійної організації не мають права отримувати матеріальних переваг і додаткових коштів у зв'язку із
своїм становищем в цій організації.
 
3.ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ФОНДУ

3.1. Органами управління Фонду є: Загальні збори Фонду, правління, наглядова рада.
3.2. Вищим органом управління Фонду є Загальні збори Фонду. До компетенції Вищого органу управління Фонду належать:
-   затвердження Статуту Фонду та внесення змін до нього;
-   обрання виконавчого ( Правління) та розпорядчо-контрольного (Наглядової ради) органів Фонду та Голови Правління за поданням засновників;
-   визначення основних напрямів діяльності Фонду;
-   затвердження благодійних програм;
-   прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію Фонду;
-  прийняття Положень про Правління, Наглядову Раду та Регламент Загальних Зборів;
-   реалізація права власності на майно та кошти Фонду;
-    вирішення інших питань, визначених законом, цим Статутом та Загальними зборами.
3.3. Загальні Збори мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Фонду, в тому числі і з тих, які передані загальними зборами до компетенції виконавчого органу. 
3.4. У Загальних Зборах Членів Організації беруть участь її Члени. Кожний Член Організації має один голос. Збори вважаються повноважними, якщо на
них присутні не менше половини Членів Організації.
3.5. Чергові Загальні Збори Членів скликаються Правлінням щорічно. Загальні Збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Правлінням,
Головою Організації, а також членами Організації. Позачергові Загальні Збори скликаються при наявності обставин, що
зачіпають суттєві інтереси Організації Правлінням чи Головою Організації, а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством
України.
3.6. Позачергові загальні збори можуть бути скликані Головою Правління за вимогою Правління, Наглядової ради. Не менш як одна десята частина членів
Фонду мають право ініціювати скликання Загальних зборів Фонду. Якщо вимога членів Фонду про скликання загальних зборів не виконана, ці члени
мають право самі скликати загальні збори.
3.7. Загальні збори Фонду скликаються Правлінням не рідше одного разу на рік. Про їх скликання повідомляються усі члени Фонду не менше як за десять
днів до дати їх проведення. Загальні збори є повноважними за умови участі у них більш ніж 50 відсотків членів.
3.8. Рішення вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більшість присутніх членів Фонду.
3.9. Рішення з питань внесення змін і доповнень до статуту, а також щодо припинення діяльності Фонду приймаються трьома четвертими членів від
загальної кількості членів Фонду. Також приймається трьома четвертими членів від загальної кількості членів Фонду рішення про відчуження більше
половини майна Фонду. 
3.10. Виконавчим органом Фонду є Правління. Голова та члени Правління призначаються засновниками на загальних зборах терміном на 2 роки, та можуть бути призначені на новий термін або виведені з членів Правління в будь-який час за рішенням загальних зборів.
3.11. До повноважень Правління належать:
- забезпечення ефективної діяльності Фонду ;
- контроль за реалізацією завдань Фонду;
- прийняття рішень щодо затвердження структури річного бюджету фонду, фінансуванню програм та проектів фонду, виплаті грантів, контроль за реалізацією цих рішень;
-  прийом в члени Фонду та надання звання почесного члена Фонду;
- прийняття рішень щодо участі у спільному фінансуванні благодійних програм та проектів разом з іншими організаціями;
- прийняття рішення, після погодження з засновниками, про придбання фондом нерухомого майна;
-  здійснення господарського управління майном та коштами Фонду;
-  здійснення інших повноважень та функцій, визначених загальними зборами.
3.12. Правління звітує про свою діяльність перед Зборами на їх вимогу.
3.13. Черговість проведення засідань Правління - не рідше одного разу на квартал. Правління вважається повноважним при участі у його засіданні більшості обраних членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Правління.
3.14. Очолює Правління Голова, який призначається (звільняється) на посаду загальними зборами.
3.15. До компетенції Голови Правління належить:
- організація та керівництво діяльністю Правління;
- головування на засіданнях Правління;
- підписання рішень Правління;
-  призначення повноважень і розподіл обов’язків адміністративного персоналу;
-  відповідальність за використання коштів згідно з благодійною програмою та кошторисом витрат;
-  організація діяльності адміністративного апарату для забезпечення ефективної діяльності Фонду;
-  інші повноваження, визначені законом та цим статутом.
3.16. Голова Правління має право:
- вести переговори від імені Фонду і підписувати договори;
- за погодженням з Правлінням призначати адміністративний персонал в межах штатного розкладу, укладати і розривати контракти з персоналом,тимчасовими працівниками і творчими колективами відповідно до чинного законодавства;
- розпоряджатися коштами в межах затвердженого кошторису.
3.17. Голова Правління представляє Фонд у відносинах з юридичними та фізичними особами.
3.18.Голова Правління діє без доручення.
3.19. Для забезпечення поточної діяльності у Фонді вводиться посада виконавчого директора , яка призначається головою правління.
3.20. До компетенції виконавчого директора належить :
- практична організація виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради та Правління Фонду;
- організація підготовки та проведення заходів Фонду;
- інші форми діяльності, що не заробонені законодавством та цим Статутом.
3.21.Виконавчий директор: здійснює оперативне керівництво роботою Фонду;
організовує роботу персоналу Фонду;
є за посадо. Членом ПравлінняФонду ;
заступає голову Правління у разі його тимчасової відсутності ;
має право другого першого підпису фінансових документів.
3.22. Розпорядчі та контролюючі функції у Фонді здійснює Наглядова рада,
персональний склад якої визначається загальними зборами.
3.23. Засідання  Наглядової ради проводиться не рідше одного разу на рік.
3.24. До компетенції Наглядової ради належить: здійснення контролю за фінансовою діяльністю; підготовка та доведення до відома Загальних Зборів
доповідей про результати перевірок діяльності Правління; складення висновку по річних звітах та балансах; право вимоги скликання позачергових
Загальних Зборів; вирішення інших питань, віднесених до її компетенції законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Фонду.
Наглядова рада вправі вимагати від посадових осіб Фонду представлення необхідних їй матеріалів, бухгалтерських та інших документів та особистих
пояснень.
3.25. Члени виконавчого органу Фонду – Правління не одержують заробітної плати за свою роботу в цьому органі. Витрати, обумовлені виконанням статутних обов’язків у цих органах, можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Фонду за рішенням Правління.
 

4. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННа МАЙНА І КОШТІВ ФОНДУ
4.1. Майно та кошти Фонду складають:
-   благодійні внески і пожертвування, надані фізичними та юридичними особами в грошовій та натуральній формі;
-    спонсорські надходження та цільове фінансування окремих програм, грантів, міжнародних та вітчизняних фондів;
-    надходження від проведення благодійних кампаній по збору благодійних пожертвувань, благодійних масових заходів;
-    доходи від депозитних вкладів та від цінних паперів, що перебувають у власності Фонду;
-   цільові надходження на виконання благодійних програм;
-  інші джерела, не заборонені чинним законодавством.
4.2.У власності Фонду можуть перебувати рухоме і нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на законних підставах.
4.3.Фонд має право здійснювати відносно майна та коштів, які знаходяться у її власності, будь-які угоди, що не суперечать її статутним цілям та
законодавству України.
4.4.Майно та кошти Фонду використовуються для виконання статутних завдань Фонду і не можуть бути предметом застави.
4.5.Фонд здійснює   господарську   діяльність, спрямовану на виконання її
статутних цілей та завдань.
4.6.Фонд користується самостійністю у питаннях прийняття  господарських рішень, визначення умов оплати праці працівників апарату, використання власних фінансових     та   матеріальних   ресурсів   відповідно   до вимог законодавства. На господарські витрати та
утримання апарату Фонду може виділятися не більше 20 відсотків коштів від поточних надходжень Фонду.
4.7.Доходи   або   майно Організації не підлягають розподілу між їх
засновниками або членами, посадовими особами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого   окремого  засновника або члена такої неприбуткової організації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи). 
 
5. УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ В ЧЛЕНИ ФОНДУ ТА ВИБУТТЯ З НЬОГО
5.1. Членами Фонду можуть бути громадяни України, іноземні громадяни України, особи без громадянства, які досягли 18 років, а також колективи підприємств, установ та організацій.
5.2. Рішення про прийом в члени Фонду та вибуття з нього приймається Правлінням. Умови та порядок прийняття в члени Фонду та вибуття з нього відбувається відповідно до Положення про членство у Фонді, яке затверджується Правлінням, та відповідно до цього Статуту.

6. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ФОНДУ
6.1. Члени Фонду мають всі права, передбачені Конституцією України, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.
6.2. Члени Фонду зобов’язані:
- дотримуватись положень Статуту Фонду;
- виконувати рішення керівних органів Фонду;
- своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строки, що встановлюються Правлінням Фонду;
- сприяти здійсненню завдань Фонду;
- брати участь у заходах, що проводяться  Фондом.
6.3. Члени та благодійники за особливі заслуги перед Фондом отримують звання "почесний” з врученням диплому в авторському виконанні.
6.4. Прийняття в члени Фонду та надання звання "почесного члена” Фонду відбувається на підставі заяви, за рішенням Правління Фонду на його засіданні і оформляється протоколом.
6.5. Вибуття з членства здійснюється добровільно, на підставі заяви про вихід чи за рішенням Правління у випадку порушень даного Статуту.
 

7. МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ФОНДУ
7.1. Фонд у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв'язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України.
7.2. Міжнародна діяльність фонду здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.
7.3. Фонд може засновувати або вступати в міжнародні організації, утворювати міжнародні спілки, підтримувати прямі міжнародні контакти та зв'язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні міжнародних заходів.
7.4. Фонд має право витрачати кошти на надання міжнародної допомоги, покриття представницьких витрат (прийняття і відправку делегацій, витрати на перекладачів, оплату рахунків тощо), відправляти у оплачувані відрядження закордон як своїх постійних працівників, так і залучених спеціалістів як представників фонду для участі в освітніх та культурологічних заходах, участі у конференціях тощо з врахуванням вимог
чинного законодавства.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ФОНДУ
8.1. Питання про внесення змін до статуту Фонду належить до компетенції Загальних зборів.
8.2. Рішення про внесення змін до статуту Фонду, приймаються на загальних зборах більшістю не менш як у 3/4 голосів від загальної кількості членів.
8.3. Державна реєстрація змін до статуту Фонду проводиться в порядку, встановленому чинним законодавством України.
 
 
9. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ АБО ЛІКВІДАЦІЇ ФОНДУ, ВИКОРИСТАННЯ ЙОГО МАЙНА І КОШТІВ В РАЗІ ЛІКВІДАЦІЇ
9.1. Реорганізація та ліквідація Фонду відбувається у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
9.2.Реорганізація Фонду здійснюється   за рішенням загальних зборів.
9.3. При реорганізації Фонду його права   і обов'язки переходять до правонаступників. Фонд не може бути реорганізований в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.
9.4. Ліквідація Фонду здійснюється за рішенням Загальних зборів або за рішенням суду у випадках і в порядку, передбачених чинним законодавством.
9.5. Рішення про ліквідацію чи реорганізацію Фонду приймається на загальних зборах більшістю не менш як у 3/4 голосів від загальної кількості членів.
9.6.У  разі ліквідації  Організації її активи не можуть перерозподілятись між членами Організації, і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.
 
 
Голова Благодійної організації
«Благодійн6ий фонд «Надія Є» Н.В.Юшкевич